Politica de Protejare a Datelor Personale | Destination Tenerife
  • english
Destination Tenerife
Your DREAM holiday, at a TROPICAL location at an AMAZING price

Politica de Protejare a Datelor Personale

Destination Tenerife este numele comercial al Central Marketing LTD. În politica de protejare a datelor personale de mai jos, Destination Tenerife este referit ă prin ‘noi’ or ‘a noastr ă’.

Ce informații colectați despre mine?

Colect ăm informații despre dumneavoastr ă de câte ori completați un formular. Când solicit ăm informații pe site-ul nostru, dumneavoastr ă veți fi rugat s ă introduceți: numele dumneavoastr ă, adresa dumneavoastr ă de e-mail şi/sau num ărul de telefon.

Cum utilizați informațiile despre mine?

Orice informație pe care o colect ăm din partea dumneavoastr ă poate fi utilizat ă în unul din urm ătoarele moduri: Pentru a v ă oferi informații cu referire la obiectul de interes despre care ați solicitat mai multe informații, prin metoda de contact preferat ă de dumneavoastr ă Pentru a v ă trimite emailuri în mod regulat Not ă: Pentru cazul în care, la orice moment, veți dori s ă v ă dezabonați de la viitoarele e-mailuri din partea noastr ă, noi includem informații detaliate cu instrucțiuni de dezabonare în josul paginii fiec ărui e-mail.

Cum v ă pot solicita s ă actualizați sau s ă ştergeți orice informații despre mine pe care le-ațI înmagazinat?

Dac ă doriți s ă actualizați sau s ă ştergeți informații pe care ni le-ați oferit, v ă rug ăm s ă ne trimite-țI un e-mail şi s ă ne aduceți la cunoştinț ă ce informații doriți s ă fie actualizate/şterse. Dac ă doriți s ă primiți o copie a oric ăror informații personale pe care le-am înmagazinat, despre dumneavoastr ă, va trebui s ă ne solicitați aceasta în mod expres prin e-mail. Toate solicit ările cu privire la informațiile personale înmagazinate vor fi tratate cu considerație într-un termen maxim de 30 de zile de la data solicit ării.

Cum îmi protejați informațiile cu caracter personal înmagazinate?

Noi implement ăm o varietate de m ăsuri de siguranț ă în momentul în care dumneavoastr ă ne trimiteți date cu caracter personal, cu scopul de a menține securitatea datelor dumneavoastr ă personale colectate.

Folosiți cookies?

Da (Cookies sunt mici fişiere pe care un web-site sau furnizorii s ăi de servicii îl transfer ă pe harddiscul computerului dumneavoastr ă prin intermediul browser-ului web (dac ă acesta permite), cu scopul de a permite site-urilor sau furnizorilor respectivi de servicii s ă recunoasc ă browser-ul dumneavoastr ă şi s ă captureze şi memoreze anumite informații). Noi folosim cookies pentru a interpreta date agregate despre traficul pe web-site şi interacțiunea acestuia, astfel încât s ă v ă putem oferi o mai bun ă experienț ă pe site, şi instrumente adecvate, în viitor. Este posibil s ă contract ăm furnizori terți de servicii care s ă ne asiste în înțelegerea adecvat ăa vizitatorilor web-site-ului nostru. Aceşti furnizori de servicii nu au permisiunea de a utilizainformațiile colectate din partea noastr ă, cu excepția exclusiv ă a cazurilor în care aceast ă esterealizat ă numai în scopul de a ne ajuta s ă ne organizam mai bine şi s ă ne îmbun ăt ățim serviciile
oferite.

Oferiți informații c ătre terțe p ărți?

Noi nu vindem, nu comercializ ăm, şi nu transfer ăm în nici un alt mod c ătre terțe p ărți informații carev ă identific ă în mod personale. Aceasta nu include p ărțile terțe care ne asist ă în administrareaweb-site-ului, administrarea afacerii, sau furnizarea de servicii c ătre dumneavoastr ă, atâta vremecât aceste p ărți sunt de acord s ă p ăstreze aceste informații confidențiale. Este posibil s ă oferiminformații cu caracter personale când consider ăm c ă aceasta este necesar pentru menținerealegalit ății, punerea în aplicare a politicilor web-site-ului, sau pentru a ne proteja drepturile noastr ăsau ale altora, proprietatea sau siguranța. Cu toate acestea, informațiile despre vizitator care nu au caracter personal pot fi furnizate c ătre terțe p ărți pentru activit ăți de marketing, promovare, sau în alte scopuri.

Leg ături web c ătre terțe p ărți

Ocazionale, la discreția noastr ă, noi putem include sau oferi pe web-site-ul propriu produse sau servicii din partea unor terțe p ărți. Aceste terțe p ărți au politici de protejare a datelor personale separate şi independente de noi. Prin urmare, nu ne asum ăm nici o responsabilitate sau r ăspundere legal ă pentru conținutul şi activit ățile pe aceste site-uri la care facem trimitere online.

Cu toate acestea, noi c ăut ăm s ă protej ăm integritatea web-site-ului nostru şi apreciem orice feedback despre aceste terțe leg ături web.

Politica expres ă pentru protejarea datelor online

Aceasta politic ă se aplic ă numai datelor colectate prin intermediul web-site-ului şi nu acelora colectate prin alte mijloace.

Consimț ământul dumneavoastr ă

Prin utilizarea acestui web- site, consimțiți în mod expres cu prevederile acestei politici de protejare a datelor personale.

Schimb ări la Politica noastr ă de protejare a datelor personale

În cazul în care decidem s ă schimb ăm politica noastr ă de protejare a datelor personale, noi vom afişa aceste schimb ări pe aceast ă pagină.Vremea în Tenerife


  • Temp: 15°c (59°f)
    Wind: NW at 16 mph (26 kmph)

  • High: 22°c (71°f); Low: 18°c (65°f)
    Wind: ENE at 14 mph (22 kmph)

  • High: 20°c (68°f); Low: 10°c (50°f)
    Wind: SE at 6 mph (10 kmph)

Destination Tenerife

Tel: 0034 922 713 070

Email: mail@destinationtenerife.com

Contact Vacanţe în Tenerife


Copyright © 2013 Destination Tenerife | Politica de Protejare a Datelor Personale | Sitemap | Google+